Privacyreglement

In dit Privacyreglement gebruikt Beijens Handelsonderneming een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Beijens Handelsonderneming registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Beijens Handelsonderneming mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Beijens Handelsonderneming de plicht om haar klanten, leveranciers en zakelijke partners:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Beijens Handelsonderneming worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Beijens Handelsonderneming vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Beijens Handelsonderneming in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Beijens Handelsonderneming expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Beijens Handelsonderneming gebruikt en het doel van het gebruik

Beijens Handelsonderneming verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • Klant of leverancier wordt of bent van Beijens Handelsonderneming;
 • een aankoop of bestelling doet;
 • een zakelijke relatie bent van Beijens Handelsonderneming
 • zich aanmeldt voor nieuwsbrieven
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met Beijens Handelsonderneming opneemt.

Beijens Handelsonderneming verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, IP-adres, Pas-foto en IBAN-gegevens als u klant, leverancier of zakelijke partner bent.

Deze gegevens stellen Beijens Handelsonderneming in staat om:

 • de overeenkomst die klanten, leveranciers en zakelijke partners met Beijens Handelsonderneming sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Beijens Handelsonderneming bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Beijens Handelsonderneming verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Beijens Handelsonderneming, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Beijens Handelsonderneming met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Beijens Handelsonderneming verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Beijens Handelsonderneming worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Beijens Handelsonderneming beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Beijens Handelsonderneming om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Beijens Handelsonderneming ten aanzien van alle aan Beijens Handelsonderneming verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Beijens Handelsonderneming overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Beijens Handelsonderneming bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Beijens Handelsonderneming zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@regentonnen.nl Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Beijens Handelsonderneming.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Beijens Handelsonderneming en probeert Beijens Handelsonderneming er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Beijens Handelsonderneming? Ook daarvoor kunt u contact met Beijens Handelsonderneming opnemen.

Uiteraard zal Beijens Handelsonderneming ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Beijens Handelsonderneming.

Privacyreglement Beijens Handelsonderneming versie februari 2020

Klik hier om het privacyreglement te downloaden.

Klik hier om de cookieverklaring te dowonloaden.